ЈП  за изградњу

У савременим условима друштвеног развоја све више се постављају питања како обезбедити сталан развој привреде и друштва. Проблеми у раду и развоју најчешће су повезани са проблемима адекватног организовања, односно могућности превазилажења одређених проблема и постизање одговарајућих резултата, и зависе у великој мери од начина организовања.

Данас су присутне веома брзе промене у пословању и самом окружењу, тако да је веома значајно питање на који ће начин менаџери обезбедити неопходну подршку у процесу иновације и развоја нових начина пословања.

ЈП за изградњу Лазаревца (у даљем тексту: Дирекција), основана је Одлуком Скупштине градске општине Лазаревац крајем 2008. године, као правни следбеник РЗ ОСИЗ-а материјалне производње и претходних Дирекција, и бавила се од 1984. године уређивањем грађевинског земљишта, градњом јавних објеката од општег интереса, одржавања, реконструкције и изградње комуналних објеката, улица, локалних и некатегорисаних путева и старала о пословном и стамбеном фонду у својини Републике Србије за територију општине Лазаревац до краја 2008. године.

Изменом Статута града Београда, од 2009. године смањене су надлежности ЈП за изградњу Лазаревца тако да су послови компелтног уређивања и управљања грађевинским  земљиштем пренети у надлежност Дирекције за изградњу града Београда, а тиме и финансијска средства за ову намену.

ЈП за изградњу Лазаревца поред основних делатности одржавања комуналних објеката, пословног простора и текућег одржавања објеката основних школа, обавља и друге послове који произилазе из регистроване делатности, као што су израда инвестиционих програма и техничко-економских елабората, сходно прописима из области изградње објеката као и надзор над изградњом.

ЈП за изградњу Лазаревца студијски обрађује све локације које се нуде инвеститорима на конкурсу за изградњу објеката бруто површине до 800 м2, и распоређује трошкове изградње и одржавања мреже и објеката комуналне инфраструктуре и саобраћајница.

За пословање ЈП за изградњу Лазареваца, средства се обезбеђују из:

  • буџета Градске општине Лазаревца и
  • додатних средстава

Потенцирајући стручност и професионализам, ЈП за изградњу Лазаревца се припрема да најављеном изменом Статута Града Београда и враћања надлежноси у области уређивања грађевинског земљишта, у тржишном привређивању обједини све инфраструктурне гране у њиховом осмишљавању, планирању, изградњи и експлоатацији (Програми пословања ЈП да међусобно буду компатибилни), поштујући принципе чистих рачуна и правичног распореда на све кориснике.

Полазећи од наведене стратегије, ЈП за изградњу Лазаревца планира да започне процес  рационализације запослености и смањења запослених, а у циљу  стварања структуре за обављање сложених и високо стручних послова, да се више пажње посвећује образовању и стручном усавршавању запослених кадрова кроз разне видове, ради успешније реализације годишњих програма и планова пословања.

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ЛАЗАРЕВЦА

Дула Караклајића 44 | Тел: 011/ 8120-449 | Факс: 011/ 8120-449 ПИБ 101131425, Мат.бр. 07095210