О нама

Градска општина Лазаревац Одлуком бр. 06-169/2008-09 од 30.12.2008. године (Сл. лист града Београда бр. 17/95, 4/2001 и 2/2002) основала је Јавно предузеће Дирекција Лазаревац данашње ЈП за изградњу Лазаревца.

ЈП за изградњу Лазаревца има својство правног лица са правима и обавезама утврђеним Законом за јавна предузећа. Седиште ЈП за изградњу Лазаревца је у Лазаревцу, ул. Дула Караклајића бр. 44.

Органи ЈП за изградњу Лазаревца су:

Директор
Миле Ранковић, дипл. инж. менаџмента

Надзорни одбор:

Слободан Милановић, председник

Марко Јаковљевић, члан

Иван Живковић, члан

Биографија

Делатност
ЈП за изградњу Лазаревца оснива се и послује ради:

Обезбеђивања трајног обављања одређених делатности, у скалду са Статутом Градске општине Лазаревац, а нарочито ради:
Израде нацрта Програма развоја Градске општине;
Израде потребних подлога и елабората за доделу земљишта за изградњу објеката бруто површине до 800м2 (по ЈУС-у), утврђивања почетне цене земљишта, које се додељује и припремања поступка доделе земљишта;
Организовања, координације и стручног надзора над пословима одржавања (осим капиталног) дечјих вртића и основних школа;
Старања о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева;
Организовања, координације и стручног надзора на изградњи и одржавању спортских објеката установа чији је оснивач Градска општина, када Градска општина учествује у тим пословима;
Управљања пословним простором којим располаже Градска општина Лазаревац;
Предлагања мера за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда;
Предлагања мера за уређење зелених површина и дечјих игралишта и објеката јавне расвете и сл;
Обезбеђења обављања послова и надзора над њиховим обављањем у области заједничке комуналне потрошње и јавне расвете.

 

Организациона структура

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ЛАЗАРЕВЦА

Дула Караклајића 44 | Тел: 011/ 8120-449 | Факс: 011/ 8120-449 ПИБ 101131425, Мат.бр. 07095210