03/09/2018

Настојањем ЈП за изградњу Лазаревца у сарадњи са ЈП ЕПС – “Колубара” током протекле године је донет План детаљне регулације Златиборске улице и израђен Пројекат геодетског обележавања за ову изузетно важну саобраћајницу, једну од будућих “жила куцавица” града.

Доношењем ове планске документације, што је процедурално дуготрајан процес, напокон су се створили услови да ЈП Дирекција за планирање и  изградњу Београда, у чијој је то надлежности, покрене поступак утврђивања јавног интереса и решавање имовинско – правних односа, тј експропријацију ради изградње ове улице. Поред  изузимања земљишта, у том поступку потребно је и раселити једно домаћинство.

Ови напори се исплате, јер ће реализацијом  Златиборске улице у дужини од 180 м бити повезана улица Вељка Влаховића ( Северна магистрала ) и управо реконструисана улица Станислава Сремчевића Црног. На тај начин се за насеља која настају расељавањем услед ширења површинских копова  Црне Међе и Кусадак обезбеђује потпуна функција саобраћајне везе са центром града.

Сарадња ЈП ЕПС  – “Колубара”, као инвеститора ових насеља, и ЈП за изградњу Лазаревца, наставља се и у наступајућем периоду. ЈП за изградњу Лазаревца на захтев огранка РБ “Колубара” Лазаревац, током фебруара текуће године, доставила је програм уређивања дела локације Кусадак тј припремања и опремања (изградња саобраћајница са потребном комуналном инфраструктуром ). Након усвајања програма ЈП за изградњу доставиће понуду  огранку РБ  “Колубара” за вршење стручних инжењерско – техничких и административних послова за уређивање дела локације Кусадак за изградњу индивидуалних стамбених објеката одређених просторних целина а за потребе расељавања услед напредовања површинских копова на територији МЗ Зеоке и МЗ Вреоци.